آیین رفتار حرفه ای و مسئولیت های قانونی حسابرسان

آیین رفتار حرفه ای در حسابرسی مستقل اهداف حرفه حسابداری اصول بنیادی آیین رفتار حرفه ای احکام قابل توسط حسابداران رسمی شاغل مسئولیت های قانونی حسابرسان
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل ppt
حجم فایل 527 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 31


فروشنده فایل

کد کاربری 12271
تمام فایل ها

آیین رفتار حرفه ای و مسئولیت های قانونی حسابرسان

تمام حرفه های شناخته شده مانند پزشکی ، حقوق ، مهندسی و معماری ، برای خود یک آیین و رفتار تهیه کرده اند. هدف اساسی از تهیه چنین آیین های رفتاری ، ارائه رهنمودهای عملی به اعضا برای داشتن طرز تفکر حرفه ای به گونه ای است که کیفیت ضوابط حرفه آنها را بهبود بخشد.

آیین رفتار حرفه ای در حسابرسی مستقل

آیین رفتار حرفه ای شامل ضوابط عمومی و اصول بنیادی حرفه حسابرسی است که باید توسط حسابرسان مستقل (حسابداران رسمی) به منظور دست یابی به هدف های مورد نظر حرفه حسابداری رعایت شود .

اصول بنیادی – مسئولیت حرفه ای را در قبال جامعه ، صاحبکاران و اعضای حرفه بیان می کند.

احکام – کاربرد های عملی اصول بنیادی است و رفتار قابل قبول را تعریف میکند و مراجع تصمیم گیری را برای استاندارد های کار مشخص می سازد.

اهداف حرفه حسابداری:

از دیدگاه آیین رفتار حرفه ای ، اهداف حرفه حسابداری عبارت است از :

دست یابی به بهترین اصول و ضوابط حرفه ای

اجرای عملیات در بالا ترین سطح ممکن بر اساس اصول و ضوابط حرفه ای

تامین منافع عمومی

و..........

احکام قابل اجرا توسط کلیه حسابداران رسمی

درست کاری و بی طرفی

درست کاری تنها به معنی صادق بودن نیست ، بلکه برخورد منصفانه و صادقانه را شامل می شود . اصل بی طرفی ، حسابداران رسمی را به برخورد منصفانه ، درست کارانه و به دور از تضاد منافع ملزم می کند .

تضاد منافع

حسابداران رسمی اغلب در فرایند ارائه خدمات حرفه ای خود با موضوع تضاد منافع روبه رو می شوند. این گونه موارد تضاد منافع ممکن است به شکل های بسیار متفاوت ، ازموارد نسبتا ساده تا مسائل پیچیده ای چون تقلب و اعمال غیر قانونی بروز کند . هرچند ارائه فهرستی جامع از کلیه مواردی که ممکن است در آنها تضاد منافع پیش آید مقدور نیست ، اما حسابداران رسمی باید همواره نسبت به شرایطی که منجر به بروز تضاد منافع می شوند ، هوشیار باشند .

آیین رفتار حرفه ای در حسابرسی مستقلاهداف حرفه حسابداریاصول بنیادیآیین رفتار حرفه ایاحکام قابل توسط حسابداران رسمی شاغلمسئولیت های قانونی حسابرسان